networkinfo


用于获取网络信息

索引


方法


方法


getCurrentType

 • app.networkinfo.getCurrentType() ⇒ Number

  获取设备当前连接的网络类型

  • 返回值:网络类型
   • 0:网络连接状态未知
   • 1:未连接网络
   • 2:有线网络
   • 3:无线WIFI网络
   • 4:蜂窝移动2G网络
   • 5:蜂窝移动3G网络
   • 6:蜂窝移动4G网络
 • 示例:
    var net = app.networkinfo.getCurrentType()
    if(net == 6)console.log('当前连接网络为4G');